کد خبر: ۱۸۲۴
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۱- 12 February 2011

اصل پنجاه و سوم

اصل پنجاه و سوم :

کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.تفسیر 1

تفسیر 2

تفسیر 3


تفسیر اول

شماره 75660 تاریخ 24/12/1359

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌

با ارسال‌ یک‌ نسخه‌ از تصویب‌نامه‌ شماره 72638 مورخ‌ 30/11/1359 هیأت‌ وزیران‌ در خصوص‌ آئین‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پلیس‌ قضائی‌ و فتوکپی‌ نامه‌ شماره‌ 260/ ت‌ مورخ‌ 10/12/1359 ریاست‌ جمهوری‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند که‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخیر تبصره‌ (1) ماده‌ (1) لایحه‌ قانونی‌ تشکیل پلیس‌ قضائی‌ مصوب‌ 15/4/1359 شورای‌ انقلاب‌ مقرر گردید:

«ترتیب‌ استخدام‌ و میزان‌ حقوق و ترفیعات‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ خواهد کرد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ یا شورای‌ انقلاب‌ می‌رساند.»

بنابراین‌ هیأت‌ وزیران‌ نظر به‌ عدم‌ تعیین‌ وزیر دادگستری‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ بالاترین‌ مقام‌ قوة‌ قضائیه‌ است‌ و به‌استناد اختیار ناشی‌ از تبصره‌ مذکور اقدام‌ به‌ تصویب‌ طرح‌ پیشنهادی‌ شورای عالی‌ قضائی‌ به‌ شرح‌ تصویب‌نامه‌ فوق الذکر نموده‌ است‌. اینک‌ نظر به‌ اینکه‌ هم‌ لایحه‌ قانونی‌ مزبور و هم‌ تصویب‌نامه‌ هیأت‌ وزیران‌ که‌ مبتنی‌ بر این‌ لایحه‌ قانونی‌ بوده‌ است‌ مورد ایراد ریاست‌ جمهوری‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در این‌ خصوص‌ اعلام‌ نمایند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید.

نخست‌وزیر _ محمدعلی‌ رجائیتاریخ 20/1/1360

جناب‌ آقای‌ رجائی

نخست‌وزیر

عطف‌ به‌ نامه‌ 75660 مورخه‌ 24/12/1359

موضوع‌ در جلسة‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا تصویب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسی‌ مغایر شناخته‌ نشد.


دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافیرونوشت‌: جهت‌ استحضار مقام‌ ریاست‌ جمهوری‌ ارسال‌ می‌گردد.


تفسیر دوم

شماره 1788/32 تاریخ 22/8/1361

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

سلام‌ علیکم‌

احتراماً پیرو مذاکرات‌ حضوری‌ در جلسه‌ تاریخ‌ 12/8/1361 در حضور جمعی‌ از اعضاء محترم‌ آن‌ شورا و پیرو مکاتبات‌ مختلف‌ از جمله‌ نامه‌ شماره‌ 4220/م‌.ن 11/8/1361 و 324/م‌.ن‌ _14/1/1361 معاون‌ نخست‌وزیر در امور حقوقی‌ و پارلمانی‌ و نامه‌ 4744/م‌.ن‌ _ 18/8/1361 سرپرست‌ محترم‌ دفتر حقوقی‌ نخست‌وزیری‌ مبنی‌ بر استفسار از آن‌ شورای‌ محترم‌ در مورد عدم‌ شمول‌ مفاد اصل‌ 53 قانون‌ اساسی‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراتب‌ زیر به‌استحضار می‌رسد:

1_ اصولاً جمعیت‌ هلال‌ احمر بنا به‌ مقررات‌ بین‌المللی‌ صلیب‌ سرخ‌ که‌ به‌ تصویب‌ مراجع‌ قانونگذاری‌ ایران‌ نیز رسیده‌ برای‌ حفظ‌ مصونیت‌های‌ بین‌المللی‌ خود نمی‌تواند مؤسسه‌ای‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ شناخته‌ شود و الزاماً مقررات‌ دولتی‌ شامل‌ جمعیت‌ نخواهد شد.

با اینکه‌ امر غیر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ را قبلاً سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هر یک‌ بنا به‌ موردی‌ در ارتباط‌ با جمعیت‌ طی‌ مکاتباتی‌ اعلام‌ نموده‌اند (فتوکپی‌ نامه‌ها ضمیمه‌ است‌) و با توجه‌ به‌اینکه‌ عنصر تشکیل‌ دهنده‌ جمعیت‌های‌ هلال‌ احمر در ایران‌ و در سطح‌ جهانی‌ افراد داوطلب‌ و خیّر هستند که‌ جمعیت‌ را پایگاهی‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ نیکوکارانه‌ خود میدانند و در واقع‌ جمعیت‌ متکی‌ به‌ اعانات‌ این‌گونه‌ افراد است‌ به‌طوری‌ که‌ با جمع‌ اعانات‌ دریافتی‌ از آنان‌ تأسیس‌ شده‌. معهذا بعضی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌، جمعیت‌ را در زمرة‌ مؤسسات‌ دولتی‌ منظور می‌کنند که‌ مشکلاتی‌ را در اجرای‌ برنامه‌های‌ جمعیت‌ با توجه‌ به‌ اساسنامه‌ تنظیمی‌ به‌وجود می‌آورد با بیان‌ دیگر اگر جمعیت‌ هلال‌ احمر طبق‌ مقررات‌ بین‌المللی‌ اتحادیه‌ صلیب‌ سرخ‌ و هلال‌ احمر جهانی‌ بخواهد با برخورداری‌ از مصونیت‌های‌ بین‌المللی‌ وظائف‌ خود را در زمان‌ صلح‌ و جنگ‌انجام‌ دهد نمی‌تواند مؤسسه‌ای‌ دولتی‌ باشد و اگر مؤسسه‌ای‌ دولتی‌ بخواهد چنین‌ وظائفی‌ را انجام‌ دهد آن‌ مؤسسه‌ بدون‌ تردید جمعیت‌ هلال‌ احمر نخواهد بود که‌ بتواند از مصونیت‌های‌ بین‌المللی‌ بویژه‌ در زمان‌ جنگ‌ برخوردار باشد.

2_ بنا به ‌مراتب‌ فوق با قبول‌ اصل‌ غیر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ و با علم‌ به‌اینکه‌ هیچ‌ قانونی‌ دال‌ بر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ وجود ندارد نمی‌توان‌ درآمدهایی‌ که‌ به‌ نام‌ جمعیت‌ و هر یک‌ به‌موجب‌ مجوز قانونی‌ خاص‌ به‌ همکاری‌ و کمک‌ دولت‌ وصول‌ می‌شود به‌ حساب‌ درآمدهای‌ دولت‌ منظور نمود. در حالیکه‌سازمانهای‌دولتی‌دروصول‌درآمدهای‌مزبوربه‌ عنوان‌ نماینده‌ و وکیل‌ جمعیت‌ عمل‌ می‌کرده‌اند و حتی‌ در بعضی‌ موارد مأمورینی‌ از طرف‌ جمعیت‌ این‌ درآمدها را وصول‌ می‌نموده‌اند.

دولت‌ علاوه ‌بر این ‌همکاری ‌سالیانه ‌مبالغی ‌به‌ عنوان‌ کمک‌ یا اعانه‌ در بودجه‌ سالیانه‌ پیش‌ بینی‌ و به‌این‌ جمعیت‌ پرداخت‌ مینموده‌ با این‌ وجود از سال‌ 1358 تا کنون‌ با تفسیر خود از قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1358 و اصل پنجاه و سوم‌ (53) قانون‌ اساسی‌ نه‌ تنها خزانه‌ داری‌ کل‌ از واریز درآمدهای‌ وصولی‌ به‌حساب‌ این‌ جمعیت‌ خودداری‌ می‌نماید بلکه‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هم‌ که‌ خود غیر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ را اذعان‌ نموده‌، درآمدهای‌ به‌ نام‌ جمعیت‌ را در قانون‌ بودجه‌ ضمن‌ در آمدهای‌ عمومی‌ دولت‌ منظور کرده‌ است‌. خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذکور و با در نظر گرفتن‌ فرموده‌ امام‌ «مدظله‌العالی‌» که‌ جمعیت‌ را مؤسسه‌ای‌ عام‌المنفعه‌ و سازمان‌ کمک‌ رسانی‌ به‌ طبقه‌ محروم‌ و گرفتار میداند و اکنون‌ تحت‌ نظر نماینده‌ محترم‌ امام‌ «مدظله‌العالی‌» از نهایت‌ جدیت‌ به‌ وظائف‌ امدادی‌، اجتماعی‌، درمانی‌ در جبهه‌های‌ جنگ‌ و در سطح‌ کشور می‌پردازد.

لذا از آن‌ مسئولین‌ محترم‌ تقاضا می‌شود در موارد زیر اظهار نظر فرمایند تاراهنمای‌ما در انجام‌ وظائفمان‌ باشد:

1_ آیا استقلال‌ و غیردولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر به‌عنوان‌ یک‌ جمعیت‌ عام‌المنفعه‌ مغایر قانون‌ اساسی‌ است‌؟

2_ وجوهاتی‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ برای‌ کمک‌ به‌ خدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ این‌ جمعیت‌ منظور می‌شود نیاز به‌ پاسخگویی‌ یکنفر وزیر در مجلس‌ دارد؟

3_ درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ به‌ نام‌ این‌ جمعیت‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ می‌شود آیا دریافتی‌ دولت‌ تلقی‌ می‌شود و بایستی‌ مطابق‌ اصل‌ پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسی‌ به‌ خزانه‌ واریز شود؟

یا این‌ درآمدها به‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد و بایستی‌ صرف‌ انجام‌ خدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ آن‌ شود.برادر شما ـ دکتر سید حسن‌ فیروزآبادی‌

سرپرست‌ و دبیرکل‌ جمعیت‌ هلال‌احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایرانشماره 6671 تاریخ 22/9/1361

جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1788/32 _ 22/8/1361

نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ را در مورد سئوالات‌ آن‌ جمعیت‌ در رابطه‌ با قانون‌ اساسی‌ و اصل پنجاه و سوم ‌(53) آن‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌دارد:

«1_ استقلال‌ و غیر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر مغایر قانون‌ اساسی‌ نیست.

2_ وجوهی‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ برای‌ کمک‌ بخدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ جمعیت هلال‌ احمر منظور می‌شود از نظر قانون‌ اساسی‌ نیاز به‌اینکه‌ وزیر یا شخص‌ دیگری‌ مسئول‌ پاسخگویی‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد.

3_ درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ می‌شود دریافتی‌ دولت‌ تلقی‌ نمی‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.»


قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان _ محسن‌ هادوی‌


تفسیر سوم

شماره 3828 ـ ق تاریخ 18/2/1374

حضرت‌ آیت‌الله جنتی

دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان

سلام‌ علیکم

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمائید آیا بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ باید به‌ صورت‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گردد یا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممکن‌ است.


علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامیشماره 287 تاریخ 17/3/1374

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 :

شورای‌ نگهبان‌ به‌منظور رسیدگی‌ و تهیه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذکور در نامه‌ تشکیل‌ جلسه‌ داد و نتیجه‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود :

« 1_ نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسی‌ این‌ است که :

بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد.

2_ در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد جنتی
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

ششمین دوره مجلس خبرگان اول خرداد با پیام رهبری آغاز به کار می‌کند

گزارش تصویری بازدید آیت‌الله مدرسی یزدی از پژوهشکده شورای نگهبان

شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتما به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: کارگران در صف مقدم دفاع از عزت ملی هستند/ ماجرای طبس یکی از بزرگترین شکست‌های آمریکاست و باید به جهانیان معرفی شود

"وعده صادق" اخلاقی‌ترین عملیات تاریخ نظامی جهان بود

"طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی" در شورای نگهبان تایید شد

جلسه هیئت تحریریه فصلنامه دانش حقوق عمومی برگزار شد

واکاوی اصل ۲۲ قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی

آموزش و پرورش با سرعت درحال تغییر نسل است

پربازدید ها

لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شد

طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شورای نگهبان تایید شد

قدردانی شورای نگهبان از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت؛ عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود و ملت‌ها را به نابودی هرچه زودتر رژیم صهیونیستی امیدوار کرد

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن روز قدس؛ صهیونیست‌ها منتظر ضربات جبهه مقاومت و خروش مردم جهان باشند

پیام تسلیت آیت‌الله مدرسی یزدی به مناسبت درگذشت دکتر داودی

قدردانی آیت‌الله جنتی از عملیات «وعده صادق»/ دوران بی‌پاسخ ماندن جنایات رژیم صهیونیستی سر آمده است

تجلیل آیت‌الله مدرسی‌یزدی از نیروهای مسلح و ابراز امیدواری برای نابودی رژیم صهیونیستی

دکتر طحان‌نظیف: حمله رژیم‌صهیونیستی نقض فاحش کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است

الگوی مردم سالاری دینی حرکت جهانی علیه نظام استکباری ایجاد کرد