تایید اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

تایید اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

شورای نگهبان اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

تایید اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

شورای نگهبان اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع وقانون اساسی ندانست.
تایید اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

تایید اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران را مغایر با موازین شرع وقانون اساسی ندانست.
5