نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد.
تایید اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

تایید اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

شورای نگهبان اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

تایید اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

تایید اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای

تایید اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای

شورای نگهبان اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

تایید اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
تایید اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

تایید اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

تایید اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

تایید اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
3