تایید طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

تایید طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای نگهبان طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

نظر شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

نظر شورای نگهبان درباره طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

نظر شورای نگهبان درباره طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد.
تایید طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تایید طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی

نظر شورای نگهبان درباره لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان

نظر شورای نگهبان درباره لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نظر شورای نگهبان درباره طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا اعلام کرد.
۴