نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره  طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

نظر شورای نگهبان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت اعلام کرد.
تایید لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

تایید لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

شورای نگهبان لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
۲