تطبیق مصوبات دولت
تایید اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
تایید اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي توليد نيروي برق شيروان، ‌سهند،‌کرمان،‌ خليج فارس و بيستون
تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
تایید اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور
نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
تایید اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
تایید اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم
تایید اساسنامه شركت نظارت برضوابط بهداشت انساني واستانداردقشم
تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی
تایید اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران
تاييد اصلاح اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي
نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
تاييد اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون
نظر شوراي نگهبان درباره اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش